VINH HAO - 0,5 l

Mã vạch: 8934840000130(EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Nuoc uong dong cha chua khoáng thiên nhiên Vinh Håo khdng ga duac sån xuat tü nguon nudc khoáng thiên nhiên có bo sung nudc ngam tinh loc qua he thong RO, tlet trung pang tia cuc tim, Czone Theo QCVN 6-1:2010/8YT

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng A


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?
Nutrition score - France 0
Nutri-Score A

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Unknown en:Unknown

Sản phẩm thêm vào qua deogracia
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua deogracia.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.