Danh sách Các lớp dinh dưỡng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

3 Các lớp dinh dưỡng:

Lớp dinh dưỡngSản phẩm
NutriScore cấp dinh dưỡng A 1
Not applicable 1
NutriScore cấp dinh dưỡng Không biết 50