Danh sách - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

15 :

Sản phẩm*
en:ecoscore-not-computed 5*
en:Nutriscore-not-computed 5
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 5
en:nutriscore-missing-nutrition-data 5*
en:ecoscore-computed 4*
en:Nutrition-no-saturated-fat 4
en:Nutriscore-computed 4
en:ecoscore-missing-data-warning 4*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 4*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 3*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 2
en:Nutrition-no-fiber 2
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 2
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-fat 1*