Danh sách chất gây dị ứng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

4 chất gây dị ứng:

Chất gây dị ứngSản phẩm*
không 4*
en:Crustaceans 1
en:Fish 1
en:Gluten 1