Danh sách - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

30 :

Sản phẩm*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 16*
en:ecoscore-not-computed 13*
en:Nutriscore-not-computed 12
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 8
en:nutriscore-missing-nutrition-data 8*
en:Nutrition-no-saturated-fat 7
en:main-countries-new-product 5*
en:Nutriscore-computed 4
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 4
en:main-countries-no-scans 4*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 4*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 3*
en:ecoscore-computed 3*
en:ecoscore-missing-data-warning 3*
en:nutriscore-missing-category 3*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 2
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 2*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 2*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-cn-ingredients-not-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-vegetables-based-foods 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sugars 1*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cn-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-canned-fruits 1*
en:main-countries-vn-only-1-field-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 1*
en:main-countries-cn-no-data-in-country-language 1*
en:ecoscore-not-applicable 1*