Danh sách bao bì dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Dried products - Việt Nam

2 bao bì:

Bao bìSản phẩm*
en:Plastic 3
en:PP - Polypropylene 1