Register for the Open Food Facts Days 2023

Our annual community event Open Food Facts Days 2023 will take place this October in Paris! To be a part of it, REGISTER HERE

close

Dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của Open Food Facts có sẵn theo Giấy phép Open Database License.
Các nội dung riêng lẻ của cơ sở dữ liệu có sẵn theo Giấy phép Database Contents License.
Các hình ảnh Sản phẩm có sẵn theo giấy phép Creative Commons Attribution ShareAlike. Các dữ liệu có thể chứa các yếu tố đồ họa tuân theo bản quyền hoặc các quyền khác, trong một số trường hợp có thể là được sao chép lại (quyền trích dẫn hoặc sử dụng hợp pháp).

Vui lòng đọc Điều khoản và điều kiện sử dụng và sử dụng lại trước khi sử dụng lại dữ liệu.

Chúng tôi rất quan tâm đến việc tìm hiểu mục đích sử dụng dữ liệu từ Open Food Facts. It is not mandatory, but we would very much appreciate it if you tell us about your re-uses so that we can share them with the Open Food Facts community.

Xuất dữ liệu từ Open Food Facts

Kết xuất và xuất cơ sở dữ liệu được tạo hàng đêm. The database is very big, so you can find different ways to use the data, depending on the export flavor.

Thông tin về các trường khác nhau cho kết xuất MongoDB và xuất CSV có sẵn tại https://world.openfoodfacts.org/data/data-fields.txt

Kết xuất MongoDB

Dữ liệu cho tất cả các sản phẩm có sẵn trong kết xuất cơ sở dữ liệu MongoDB.

Liên kết
https://static.openfoodfacts.org/data/openfoodfacts-mongodbdump.tar.gz
sha256sum
https://static.openfoodfacts.org/data/sha256sum
md5sum
https://static.openfoodfacts.org/data/md5sum

Xuất dữ liệu kiểu Delta

Xuất dữ liệu delta hàng ngày được cung cấp cho dữ liễu trong vòng 14 ngày trước đó. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tệp delta hiện có tại https://static.openfoodfacts.org/data/delta/index.txt. Mỗi dòng đại diện cho một tệp có sẵn tại https://static.openfoodfacts.org/data/delta/{filename}. Tên tệp chứa kí dấu thời gian UNIX của lần thay đổi đầu tiên và cuối cùng có trong tệp JSON, để các tệp delta có thể được nhập (sau khi trích xuất) với mongoimport theo thứ tự bảng chữ cái.

Xin lưu ý rằng do bản chất của mongoexport, các tệp delta không thể lưu trữ thông tin về các sản phẩm đã bị xóa. Để xóa sản phẩm đã xóa khỏi cơ sở dữ liệu của bạn, bạn sẽ cần nhập liệu toàn bộ tệp MongoDB.

Xuất dữ liệu JSONL

Toàn bộ cơ sở dữ liệu cũng có sẵn ở định dạng JSONL (đôi khi được gọi là LDJSON hoặc NDJSON) trong đó mỗi dòng là một đối tượng JSON. Nó đại diện cho dữ liệu giống như xuất MongoDB. Tệp được nén dạng file gzip.

Liên kết
https://static.openfoodfacts.org/data/openfoodfacts-products.jsonl.gz

Xuất dữ liệu CSV

Dữ liệu cho tất cả các sản phẩm hoặc một số sản phẩm có thể được tải xuống ở định dạng CSV (có thể đọc được bằng OpenOffice, Excel và nhiều phần mềm khác) thông qua biểu mẫu tìm kiếm nâng cao.

Liên kết
https://static.openfoodfacts.org/data/en.openfoodfacts.org.products.csv (CSV thô)
https://static.openfoodfacts.org/data/en.openfoodfacts.org.products.csv.gz (CSV nén ở định dạng GZIP)

Tệp mã hóa dưới dạng Unicode UTF-8. Ký tự ngăn cách các trường là <tab> (lập bảng).

Xuất dữ liệu RDF

Cơ sở dữ liệu cũng có sẵn ở định dạng RDF. announcement in French.

Liên kết
https://world.openfoodfacts.org/data/en.openfoodfacts.org.products.rdf

Image Data Export

All images and OCR results can either be downloaded from our server or from AWS (through AWS Open Data Program). Check out our documentation to learn more about how to download images.

API JSON và XML trực tiếp

API JSON cũng có sẵn để đọc dữ liệu cho một sản phẩm. API này đặc biệt được sử dụng trong ứng dụng di động Open Food Facts dành cho iPhone và Android.

We improve the API over-time but we are careful to keep backwards compatibility. Please get in touch if you use it, so that we can tell you about potential changes.

URL để đọc dữ liệu sản phẩm: https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/[barcode].json

Ví dụ: https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/737628064502.json

You can also get the result in XML by using .xml

Ví dụ: https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/737628064502.xml

Chúng tôi rất hoan nghênh bạn sử dụng API cho các trường hợp sản xuất, miễn là 1 lần gọi API = 1 lần quét thực bởi người dùng. Bất kỳ nỗ lực nào để loại bỏ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng API sẽ rất có thể bị chặn, vì các bản xuất hàng ngày đầy đủ luôn có sẵn trên chính trang này.

Ngoài ra, gửi tiêu đề HTTP với lệnh gọi API của bạn là một cách tốt để chúng tôi có thể liên hệ, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

If you are unsure about anything, or have any question (there is no silly question), feel free to ask it on the #api channel on Slack :-)

Ứng dụng di động Android và iPhone

The code for the Open Food Facts mobile app is available on GitHub (Flutter, Android and iOS). The app allows users to scan the barcode of products, to view the product information, and to take and submit pictures and data for missing products.

The classic app for iOS is developed in Swift.

The classic app for Android is developed in Kotlin.

The new cross-platform app is a Dart/Flutter app.

Bạn có thể sử dụng lại mã (mã nguồn mở) và giúp chúng tôi cải thiện nó, cho mọi người, trên toàn cầu.

Wrappers và SDKs

Chúng tôi có thể cung cấp wrapper cho ngôn ngữ lập trình yêu thích của bạn. Nếu có nó, bạn có thể sử dụng và cải thiện nó. Nếu chúng tôi không thể cung cấp, bạn có thể giúp tạo mới.

Chúng sẽ cho phép bạn sử dụng dữ liệu cũng như cho phép người dùng của bạn đóng góp dữ liệu mới

Nguyên tắc chung

  • You can search for information about products, including many useful computed values.
  • Nếu bạn không thể lấy thông tin về một sản phẩm cụ thể, bạn có thể yêu cầu người dùng gửi ảnh và dữ liệu sẽ được xử lý bởi Open Food Facts AI và những người đóng góp để có được kết quả tính toán mà bạn muốn cho họ xem.
  • Bạn cũng có thể thực hiện quy trình hoàn chỉnh để họ nhận được kết quả ngay lập tức với một vài thao tác.

Nếu người dùng của bạn cần kết quả ngay lập tức (ví dụ: các ứng dụng kho vận)

  • Submit photos (front/nutrition/ingredients): most painless thing for your users
  • Open Food Facts AI Robotoff sẽ tạo ra một số dữ liệu lấy từ các hình ảnh
  • Theo thời gian, các ứng dụng khác và cộng đồng Open Food Facts sẽ bổ sung các khoảng trống dữ liệu

Nếu người dùng của bạn cần kết quả ngay lập tức (ví dụ: ứng dụng Dinh dưỡng)

  • Submit nutrition facts + category > get Nutri-Score
  • Submit ingredients > get the NOVA group (about food ultra-processing), additives, allergens, normalized ingredients, vegan, vegetarian…
  • Submit category + labels > soon get the Eco-Score (about environmental impact)

Thảo luận về dữ liệu, API và xuất dữ liệu

Bạn có thể tham gia phòng trò chuyện Open Food Facts trên Slack, nơi được ưa thích để đặt câu hỏi và thảo luận về API.

You can open a thread on our API documentation repository

Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@openfoodfacts.org