apple vinegar - Giá trị dinh dưỡng

apple vinegar - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm apple vinegar - sempio - 500ml và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts