Lạp xưởng Mai Quế Lộ - Giá trị dinh dưỡng

Lạp xưởng Mai Quế Lộ - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Lạp xưởng Mai Quế Lộ - vissan - 500G và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts