Potato crisps barbecue flavor - Giá trị dinh dưỡng

Potato crisps barbecue flavor - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Potato crisps barbecue flavor và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts