- 1

 - 1

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm hạnh phúc - 500ml và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts