Sữa Bắp Nếp Hương Việt - Sản phẩm

Sữa Bắp Nếp Hương Việt - Sản phẩm

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Sữa Bắp Nếp Hương Việt - Hương Việt Foods - 9999 và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts