Original Soya Milk (no sugar) - Giá trị dinh dưỡng

Original Soya Milk (no sugar) - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Original Soya Milk (no sugar) và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts