Alpha - Thành phần

Alpha - Thành phần

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Alpha - Vinamilk - 900g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng với sửa đổi bổ sung teolemon trên Open Food Facts