8934588122224

Mã vạch: 8934588122224 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
iterts CR NUOC GIAI KHÁT CÓ GAZ EVERVESS -SODA San xuat boi Công ty TNHH Nuóc Giái Khát Suntory PepsiCo Viet Nam. Caooc Sheraton,88 Dong Khoi, Quan 1, Thành pho Ho Chí Minh, Viêt Nam. Diên thoai: 84-28-3821 9437. Theo bån quyên cua PEPSICO, INC. 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 10577, USA. Thành phân: Nuróc bão hoa CO, Chat dieu chinh do axit (500i). Bao quan noi khô mát, tránh nang. Ngon hon khi uong lanh.P47402 GTN so: 14601/2014/ATTP-TNCB. 2224Xem NSX:& dáy lon. Thoi han sur dung: 12 tháng ke tir ngày sán xuat. 1:12 millh

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.