en:E1412

Chức năng: en:Emulsifier, en:Stabiliser, en:Thickener

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới

Xem kết quả từ toàn thế giới

Liên kết vĩnh viễn với các kết quả này, có thể chia sẻ qua email và trên các mạng xã hội