en:E1412

Phụ gia: en:E1412

Chức năng: en:Emulsifier, en:stabilizer, en:Thickener

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới