gg - tt - yy

Mã vạch: 5060462850631 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: yy

Thương hiệu: Tt

Thể loại: es:yy

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần (Tiếng Tây Ban Nha)

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
ii

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng B

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

lượng cao50 g Fat trong lượng cao
số lượng thấp0 g Saturated fat trong số lượng thấp
số lượng thấp0 g Sugars trong số lượng thấp
lượng cao13 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 66g


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (66g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 66 kcal 43.6 kcal
Energy 276 kj
(66 kcal)
182 kj
(43 kcal)
Fat 50 g 33 g
- Saturated fat 0 g 0 g
Carbohydrates 0 g 0 g
- Sugars 0 g 0 g
Fibers 12 g 7,92 g
Proteins 10 g 6,6 g
Salt 13 g 8,58 g
Sodium 5,2 g 3,43 g
Alcohol 14 % vol 14 % vol
Nutrition score - France 0 0
Nutri-Score B B

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.