gg - hh

Mã vạch: 9786045978634 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: hh

Thương hiệu: Hh

Thể loại: es:gg

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần (Tiếng Estonia)

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
hh

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng E

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

lượng cao35 g Fat trong lượng cao
lượng cao56 g Saturated fat trong lượng cao
lượng cao66 g Sugars trong lượng cao
lượng cao77 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 3g


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (3g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 3 kcal 0.09 kcal
Energy 13 kj
(3 kcal)
0,39 kj
(0 kcal)
Fat 35 g 1,05 g
- Saturated fat 56 g 1,68 g
Carbohydrates 66 g 1,98 g
- Sugars 66 g 1,98 g
Fibers 66 g 1,98 g
Proteins 77 g 2,31 g
Salt 77 g 2,31 g
Sodium 30,8 g 0,924 g
Alcohol 88 % vol 88 % vol
Nutrition score - France 25 25
Nutri-Score E E

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.