E161b - Lutein

Phụ gia: E161b - Lutein

Chức năng: en:Colour

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lutein

Risk of overexposure

Đánh giá EFSA: Scientific Opinion on the re-evaluation of lutein -E 161b- as a food additive (2010-07-28)

Những cái tên: Lutéine, Lutéines, Lutéines de Tagetes erecta, Extrais de tagetes, xantophylles, Extrait de tagetes, Extraits de tagetes, Lutéol de légumes, Bo-Xan

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới