coconut milk - chaokoh - 560ml

Mã vạch: 0044738075138 (EAN / EAN-13) 044738075138 (UPC / UPC-A)

Đặc tính sản phẩm

Thành phần (Tiếng Anh)

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Ingredients:Coconut Extract, Water Citric Acid (as antioxidant), Sodium Metabisulfite (as preservative)

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:1 - Unprocessed or minimally processed foods
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods

Giá trị dinh dưỡng


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(26 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.